mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 04/11/2018
17:00 - 19:00

Místo konání
Akademie vědomí

Kategorie


Dechová Ceremonie

Hluboká a mocná 2-hodinová cesta, kde budete vedeni do vyššího stavu vědomí použitím hlubokého propojeného dechu ústy.

Inspirujeme se Tantrou, učením z kundaliní jógy, NLP, koučinkem, biodynamickým dechem a Dechem Blaženosti, osobní cestou.  V Ceremonii používáme pohyb, hluboké osobní sdílení, propojovací techniky, uzdravování zvukem a 1 hodinu dlouhou Dechovou cestu, abychom dostali přístup k božské inspiraci, vlastní esenci, překročili čas a prostor a  nasloucháním moudrosti vlastního těla došli k (okamžitému) emocionálnímu a fyzickému uzdravení.

Dechová Ceremonie je navržena tak, abychom mohli lehce prozkoumávat a pozorovat, co je momentálně pro každého aktuální, propojit se se svým zdrojem života, tím co nás převyšuje a co je věčné a z prostoru celistvosti se hluboce uzdravit, změnit, rozmrznout, cítit, povznést, přijmout, růst, vyrovnat… sebeVědomě znovu nalézt a vlastnit Sama Sebe a vše čím jsme. Pocitově, fyzicky a duchovně.

Společně vytváříme tento prostor se záměrem dovolit si vyjádřit Sebe, ponořit se do hloubky a znovuobjevit více sama Sebe – jak jsme ještě víc nádherní,  víc mocní, víc milovaní, víc světla, víc neomezení. Odhalíme sebe sobě a každý jednotlivý článek sebe, jaký je možný v tu chvíli spatřit. Je to opravdu cesta domů, návratu domů a vidět a milovat a hluboce přijmout vše, co je – co jsme – světlo i stín.

Proč dýchat

Každá Cesta Dechu je jiná a pokaždé to je úžasné. Nevíme, co se stane, ale pokaždé je to vzrušující, magický,  podivuhodný dar, který neustále roste a roste.

Miluji, jak to každému dává vlastní sílu a přitom je to tak jednoduché. My jsme svými vlastními guru, dýchá každý a dech je prostě tak dostupný pro každého.

This deeply powerful ceremony is a 2-3 hour journey where you will be guided into a higher / expanded state of consciousness using a deep connected breath through the mouth.

Inspired by Tantra, yoga,  Biodynamic Breath and Breath of Bliss, my own personal journey, we use extatic dance, deep sharing, connection practices, sound healing, and an hour long breath journey to access divine inspiration,  your own essence, cross time and space, wisdom of the body instant emotional and physical healing.

The Breath Ceremony is designed so you can easily explore and witness whatever is currently alive for you,  connect with the source of your own divinity  and from the space of wholeness deeply  heal, shift, unfreeze, feel, lighten up, accept, grow, align,  ….to confidently own your Self and everything that is YOU.

Emotionally, physically, spiritually.

We co-create the space together to fully express the self,  to dive into the depths and rediscover more of our selves how much more beautiful, more powerful, more loved, more light,  more divine we are. We unfold ourselves to ourselves and every facet of the self possible.  It is truly a journey of coming back home and seeing and  loving and deeply accepting what is there – the light and the dark.

Why to Breathe….

I find every breath journey is different and everytime is WonderFul. We don’t know what it is going to bring but everytime it is a gift of wonder, excitement, expansion, magic…

I love the empowerment and the simplicity – we are our own gurus, the breath is there for everyone easily accessiblet.o

LucieI have more than 16 years of experience in health care including body oriented arts, plants, yoga and optimum life style.

My medicine is seeing beauty in everyone and everything and making this world more beautiful. I inspire others by discovering new ways of being, doing, thinking, co creating.

I am passionate about breath. I have discovered how deep, full breath can change lives – it has changed mine. I really feel that the depth of the breath has a direct effect on how we feel and ultimately on how we live.www.luciefialova.com
Mám přes 16let zkušeností ve zdravotnictví včetně tělesně orientovaného umění, bylin, jogy a optimální životní styl. Moje medicína je vidět a vynést krásu ve všech a ve všem a dělat i tento svět krásnějším. Inspiruji ostatní k objevení nové způsoby bytí, dělání, myšlení, spoluvytváření. Mojí vášní je momentálně dech. Zjistila jsem, jak může hluboký plný dech změnit životy – změnil můj. Opravdu cítím , že hloubka  a plnost dechu má přímý vliv na hloubku a plnost našeho cítění a života.

Jen, a certified mindfulness life coach and Breath of Bliss facilitator who aims to support people getting the life they love with inner peace. Finding instant calmness in chaotic moment in life is possible, having perfect balance between career, relationship, financial freedom, health and personal development is never difficult. Jen is here to provide everyone clarity, connect us back to who we truly are and discover the heaven inside us.

info@livinglifewithjen.com | www.livinglifewithjen.com

Jen je certifikovaná životní koučka a průvodce Dechem Blaženosti. Jejím cílem je podporovat lidi, aby žili a milovali svůj život s vnitřním mírem. Nalezení okamžitého klidu v chaotických momentech života je možné, a není těžké mít rovnováhu mezi kariérou, vztahy a finanční svobodou, zdravím a osobním vývojem. Jen je tu pro vás, aby nabídla jasnost a spojení s tím, kým doopravdy jsme a umožnila nám znovuobjevit nebesa uvnitř sebe.

Lucie:
Dlouho jsem hledala něco, co by mělo hluboký vliv na mojí bytost, abych se cítila většinu času dobře, abych mohla duchovně růst, abych byla svěží, fyzicky i mentálně, abych měla plno životní síly a mládí, aby mě to inspirovalo a propojovalo s mým nitrem ale i s okolím a hlavně , aby to bylo jednoduché k použití, třeba pro lidi, co mají méně času než já, nebo jsou línější než já.

Našla jsem to ve vlastním dechu.

Cítím, že dech je odpověd na všechno.

Je vždy k dispozici.

Je jednoduché ho použít.

Uzdravuje mě. Dává mi nápady, vhledy, Inspiruje mě. Dává mi prostor, čas, prosperitu. Mám nadhled. Více soucítím.

Díky dechu  denně vidím zázraky. Uvolňuji se do mystéria života díky dechu, žiji plněji, více cítím. Tvořím.

Vše, co můj dech potřebuje je moje pozornost, trocha uvědomělosti.

Kdy: Neděle 4.11.2018

V kolik: 17.00 – 19.00 hod.

Za kolik: 500 Kč – sleva 100 Kč osoba při přihlášení 2 osob

Bookings

Rezervace jsou uzavřeny.